Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών στην Χωροταξία, Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη και επίσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήμη.
Ειδικός συνεργάτης-σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας. Ουσιώδης συμμετοχή στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.
Συντονιστής διϋπουργικής Ομάδας Διοίκησης Έργου για τον σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Εκπροσώπηση σε διεθνή Εταιρική Σχέση της Αστικής Ατζέντας για την Κυκλική Οικονομία και πολλές Τεχνικές Επιτροπές εμπειρογνωμόνων.
Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Μέλος της Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.
Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας (2002-2014).


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ